TP ICAP تجارت محصول با ارز رمزنگاری شده را برای مشتریان خود آغاز کرده است

TP ICAP تجارت محصول با ارز رمزنگاری شده را برای مشتریان خود آغاز کرده است. با وجودی که این شرکت در حال حاضر تجارت ETP­ فقط در قاره اروپا امکان…

ادامه خواندنTP ICAP تجارت محصول با ارز رمزنگاری شده را برای مشتریان خود آغاز کرده است